Ny Adm.dir – JLT Norway AS

Redrawn_JLT_Logo

RUUD Executive kan gratulere Cathrine Christiansen  som ny adm.dir for JLT Norway. Cathrine  er i dag strategidirektør og sitter i ledergruppen i AON Norway.Hun er 37 år, utdannet siv.ing. fra NTNU, industriell matematikk.

Hun har vært i AON i 14 år i forskjellige stillinger, bl.a som avdelingsleder for Risk Management, divisjonsdirektør Affinity og Chief Commercial Officer.

Hun starter 1.august i sin nye jobb.

RUUD Executive ønsker lykke til med de første 100 dager!

 

Fremragende lederskap – lederskap av femte nivå hos Jim Collins!

level 5 leadership

RUUD Executive bidrar til fremragende lederskap i organisasjoner og bedrifter! I denne artikkelen skisserer vi kort ideen for fremragende lederskap hos vår fremste inspirasjonskilde, Jim Collins (Good to Great – 2002). Se også senere artikler i dette forum om Jim Collins.

Basert på empirisk forskning beskriver Collins i sin bok forskjellen mellom de gode og de fremragende selskapene og hvordan et godt drevet selskap kan transformeres til å bli et fremragende selskap (Good-to-Great-company). Collins viser til kjennetegn som karakteriserer ledelsen i GtG-selskapene. Fremstillingen av ledertrekkene er bygd opp som et hierarki av ledertyper (Se ovenstående figur). Den høyeste form for lederskap  i Collins` verden er lederskap av femtenivå. En femtenivå-leder retter fokuset bort fra egen person og i retning av selskapet og dets mål og verdier.

Motivasjonen for å oppnå noe med selskapet ligger i en personlig indre driv som også samsvarer med selskapets mål og verdier. Det dreier seg like mye om knallhard besluttsomhet, en urokkelig vilje til å gjøre det som må til for at selskapet skal bli fremragende (Collins 2002:46). Et viktig aspekt ved femtenivåledere er hvordan de ser utover seg selv når ære fra suksess skal deles ut. De verdsetter alle delene i organisasjonen når resultater er gode eller eksepsjonelle, mens de samtidig har egenskapen til å se innover mot ledelsen når man mislykkes med strategier eller andre trekk i organisasjonen. En femtenivåleder identifiseres som en ambisiøs leder, hvor ambisjonene ligger i at organisasjonen skal lykkes. Lederens mål er sammenfallende med organisasjonens. Dette fører til at lederen går inn i virksomheten gjennom ønsket om å bygge opp et fremragende selskap (Collins 2002:36). Drivet som en femtenivåleder har til å skape resultater er en personlig egenskap som ligger hos leder, og som blir utløst gjennom å lede virksomheten mot noe fremragende. Gjennom dette drivet ligger også verdiene i femtenivåledelse, hvor kjapp profitt ikke vurderes som mål for strategier og endringer. Strategier sees derimot i langsiktige perspektiver mot målet om å gjøre virksomheten bedre, gjennom en utviklet ambisiøs visjon for virksomheten også utover sin egen ledelsesperiode (Collins 2002:53). I korte trekk viser femtenivå lederen å være lidenskapelig opptatt av selskapet, seriøs, beskjeden og lyttende, men samtidig viljesterk og kompromissløs (Collins 2002:6) Lederen sitter som regel i stillingen over en lengre periode og har solid stayerevne.

 

Fremragende selskapsstyring – sett i lys av Jim Collins ideer..

goodtogreatflywheel

RUUD Executive har ambisiøse vekstplaner og et hårete fremtidig mål om å bli en internasjonal merkevare innen ledertjenester og rekruttering. Vi inspireres av ideer rundt vår visjon om fremragende lederskap og selskapsstyring. Good to Great av Jim Collins (2002) er inspirerende lesning i så måte. Jim Collins og hans forskerteam avdekket forklaringer på vekst som ble satt i system gjennom konseptet kalt svinghjulet (flywheel). Ideen bak konseptet er varige forbedringers struktur. De varige forbedringers struktur viser til hvordan virksomheter opprettholder veksten gjennom å være tro mot konseptene som ligger i bunn.

 

Svinghjulet (se figur over) illustrerer den prosessen et fremragende selskap må gjennom før gjennombruddet mot en fremragende tilstand. Svinghjulet inneholder et slags rekkefølgeprinsipp, hvor enkelte hovedstadier og hovedkonsepter må ligge til grunn for videre fremgang. Pilen tydeliggjør veien med oppbygging gjennom de tidligste hovedstadier, frem til gjennombruddet etter analyse av virksomhetens p-konsept. Fortsettelse følger..

 

Vår største inspirasjonskilde: Fra god til fremragende..

bilde 2jim-collins

RUUD Executive bidrar til fremragende lederskap i norsk nærings- og organisasjonsliv. En av de største inspirasjonskildene for vår visjon og en av hovedårsakene til vårt selskaps tilblivelse og ambisjoner kan tilskrives spesielt en person, nemlig James C. “Jim” Collins (f.1958). God til fremragende, eller Good to Great –  er Collins’ bestselgende og lovpriste bidrag innenfor ledelseslitteraturen (jf. www.jimcollins.com/books.html).

I sine empiriske studier ser han på selskaper som går fra å være god til fremragende. Konseptet «svinghjulet» (flywheel) blir lansert. Svinghjulet viser hvilke faktorer som må ligge til grunn for at selskaper skal kunne gå fra en god til en fremragende tilstand. I sin studie fokuserer Collins hovedsakelig på store selskaper som over en lengre tidsperiode har gjennomført endringer, som gjør dem ledende i markedet. Men alle fremragende store selskap har en gang vært små. Derfor argumenterte han med at også små og nyoppstartede virksomheter kunne gjennomføre et klassisk svinghjulkonsept, altså bygge selskapet helt fra grunnen av til en fremragende tilstand (Collins 2002:220). Selv om noen av ideene til Collins har blitt kritisert i ettertid, satte han tidlig på dagsorden en helhetlig tankegang rundt beste praksis for utvikling av selskap. På den måten har Jim Collins vært til enorm inspirasjon, ikke bare for RUUD Executive, men for mange gründere og mennesker som er opptatt av fremragende virksomhetsstyring og lederskap!

 

Utvikling av fremtidens toppledere – Rising Stars!

web tjenester laptop 

RUUD Executive skal bidra til fremragende lederskap i organisasjoner og styrer! For et stort norsk konsern har RUUD nylig utviklet en lederutviklingspilot for fremtidige toppledere, såkalte “Rising Stars”. Programmet “Development Year” på ca. 1,5 år skulle gjøre talentene klare til å tre inn en fremtidig topplederrolle. Målsettingen er å gjøre deltakerne klare til å møte utfordringer av ledelsesmessig og administrativ karakter samt motivere for å ta ansvar og lederutfordringer underveis i et målrettet treningsprogram. Piloten er nå evaluert med svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og prosjekteier.

For ytterligere informasjon om programmet og hva vi har bidratt med, ta kontakt med daglig leder i RUUD, Tor-Egil Ruud, e-post: Ruud@ruud-executive.no.

Velkommen til RUUD Executive`s nye hjemmesider!

«RUUD Executive – med fokus på lederskap»

Endelig har vi hjemmesidene på plass etter omfattende redigering. RUUD Executive ble etablert i august i 2013, og vi er så langt blitt tatt veldig godt imot i markedet. Etter bare noen måneder har vi gjennomført en rekke oppdrag og vunnet to rammeavtaler fordelt på rekruttering og utvikling. Tusen takk til kunder, kandidater og samarbeidspartnere!

RUUD Executive skal tilby lederrekruttering og lederutvikling med høy kvalitet og standard i markedet. Vi er genuint opptatt av lederskap og ønsker å være med å styrke dette i norsk nærings- og organisasjonsliv. Vår visjon er derfor å bidra til fremragende lederskap i organisasjoner og styrer.

Ser vi på lederskapet i organisasjoner og styrer, så har Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) en viktig funksjon. Utvalget er sammensatt av representanter for ulike interessegrupper i norsk næringsliv (eiere, utstedere og børsen). Det har som formål å holde den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse oppdatert, samt å gjøre den kjent i Norge og utlandet. Både vi og NUES er opptatt av god eierstyring og selskapsledelse. Et element av dette er at styrene evalueres og utvikler seg kontinuerlig. Forskning fra førsteamanuensis Janicke Rasmussen, BI (kilde: Rasmussen, J., Huse. M.; Styreevaluering – Hva er det, og hvordan brukes de? Magma 0309), viser at det i norsk næringsliv er manglende kunnskap om hva styreevalueringer er, og hvordan disse kan bidra til verdiskapning.

NUES mener en slik evaluering bør skje årlig. Det vil styrke tilliten til selskapene og styrene og bidra til økt verdiskaping over tid. Det vil også være i tråd med god praksis å benytte en ekstern leverandør på dette.

RUUD Executive har erfaring med styreutvikling og ønsker å bidra på dette. Vårt selskap gjennomfører styreevalueringer basert på strukturerte intervjuer og et kvantitativt verktøy etter et system for objektiv styreevaluering. Dette følges opp gjennom forslag til aktiviteter for å bedre styrets sammensetning, kompetanse og prosesser. Vår erfaring er at en slik prosess vil få frem styrker, utviklingsområder og tiltak som vil kunne øke effektiviteten og verdiskapingen i norske styrer og selskap.

Tor-Egil Ruud

Daglig leder RUUD Executive